×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

 

DERS TANIMLARI

*Derslerin ECTS Formlarını indirmek için ilgili dersin adına tıklayınız.

Zorunlu Dersler

ELL 121            Okuma ve Çözümleme I

Bu ders öğrencilerin okuma, anlama ve çözümleme becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Sağlanan çeşitli okuma materyalleri öğrencilerin önemli fikirleri ve bunlara ilişkin destekleyici ifadeleri belirleyip anlamalarına, tartışmaların mantığını takip etmelerine, çelişen bakış açılarını ayırt etmelerine ve savların geçerliliklerini tartmalarına yardımcı olur. Sözcük dağarcığını geliştirmek ve bağlamdan anlam çıkarabilmek için sözlük ve benzeri kaynakların etkili kullanımına odaklanılır. Ayrıca, öğrencilere metinlerin yapısal akışını anlamaya yardımcı olacak okuma yöntemleri gösterilir. Ders, öğrencilere yazma ve konuşma becerilerini geliştirmek için birçok olanak sağlar ve dilbilgisi, telaffuz, anlambilim ve kökenbilime yoğunlaşır. Okuma etkinlikleri ders içi ve dışı yapılan sözlü ve yazılı tartışmalarla bütünleştirilir.

ELL 122           Okuma ve Çözümleme II

ELL 121’in devamı olarak bu ders öğrencilerin okuma, anlama ve çözümleme becerilerini daha da geliştirmeye odaklanmaktadır. Ders, daha ileri seviye okuma materyallerini ele alıp özellikle edebi çözümleme ve eleştiri yöntemlerini kullanarak öğrencilerin önemli fikirleri ve bunlara ilişkin destekleyici ifadeleri belirleyip anlamalarına, tartışmaların mantığını takip etmelerine, çelişen bakış açılarını ayırt etmeye ve savların geçerliliklerini tartmalarına yardımcı olur. Sözcük dağarcığını geliştirmek ve bağlamdan anlam çıkarabilmek için etkili kaynak kullanımına odaklanılır. Ayrıca, öğrencilere metinlerin yapısal akışını anlamaya yardımcı olacak okuma yöntemleri gösterilir.  Ders, öğrencilere konuşma ve yazma becerilerini geliştirmek için birçok olanak sağlar ve biçimbilim, anlambilim ve kökenbilim üzerine odaklanır. Okuma etkinlikleri ders içi ve dışı yapılan sözlü ve yazılı tartışmalarla bütünleştirilir.

ELL 123           Akademik Yazı Becerileri I

Yazılı ifadenin geliştirilmesine yönelik üç dersten ilkinde, paragraf yazma alıştırmaları ve ödevleri aracılığıyla yazıda dilbilgisi ve biçeme ilişkin konular ele alınır. Yazı bütünlüğü oluşturulurken, tutarlı planlama ve organizasyon ve dilin etkili kullanımı vurgulanır. Bu sayede öğrenciler sağlam tezler oluşturmayı, cümle ile paragraflar arasında mantıklı geçişler yapmayı öğrenirler.

ELL 124           Akademik Yazı Becerileri II (Önkoşul ELL 123)

ELL 123’ü takip eden bu ders yazma becerilerini geliştirmeyi hedeflemektedir. Öğrenciler akademik yazıyı öğrenir ve belirli edebi metinler üzerine yazmaya yönlendirilirler. Bu ders, öğrencileri alacakları edebiyat derslerinin gerektirdiği yazılı çözümleme becerilerine hazırlar ve öğrenimleri boyunca yararlanacakları yazma yöntemlerini geliştirir.

ELL 125           Dil ve İletişim

Bu ders öğrencilerin sözlü İngilizceyi anlama ve iletişim kurma becerilerini geliştirmeye yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Birçok işitsel-görsel kaynak aracılığı ile öğrenciler, İngilizcenin yapısal, biçimbilimsel ve sesbilimsel özelliklerini özgün İngilizce kaynaklar aracılığıyla deneyimler, yanı sıra, dinlediğini anlama ve sözlü olarak çözümleme konusunda gelişirler. Ayrıca, ders içi tartışmalar ve konuşma çalışmaları ile iletişimde özgüven ve akıcılık kazanır, telaffuzlarını düzeltirler. Çeşitli ödevler ile öğrencilerin iletişim becerilerini sınıf dışında geliştirmeleri de teşvik edilir.

ELL 130           İngiliz Kültürü ve Toplumu

Bu ders, İngiltere’deki kültürel, sosyal ve siyasi gelişmeler ile ülkenin imparatorluklar, sömürgeler, ticaret ve küreselleşmeyle olan ilişkilerini incelemek üzere tasarlanmıştır. Ders kapsamında, siyaset, eğitim, din ve aile gibi kurumların yapısı ve işlevleri incelenirken, yaş, ırk, cinsiyet, sosyal sınıf, günlük yaşam, gelenek ve davranış biçimleri de ele alınır.

ELL 131           Edebiyata Giriş I

Bu dersin amacı, birinci sınıf öğrencilerine şiir türünün çözümlemesinde kullanılan biçim, yapı, ton, uyak düzeni, vezin, mecazi dil ve edebi sanatları öğretmektir. Yakın okuma ve çözümleme yöntemleri aracılığıyla öğrenciler İngilizce yazılmış ya da İngilizce’ye çevrilmiş şiirleri, başka edebi, görsel, toplumsal, kültürel veya eleştirel metinlerle olan ilişkileri açısından ele almaya, anlamaya, değerlendirmeye ve yorumlamaya yönlendirilir.

ELL 132           Edebiyata Giriş II

ELL 131’in devamı olarak kurgulanan bu derste amaç öğrencileri, çeşitli tür ve çağları temsil eden kısa öykü ve tiyatro metinleri ile bu tür metinlerin çözümlenmesinde kullanılan dilsel yapı, olay örgüsü, tema ve motif, biçem ve mecazi kullanım, dramatik yapı, kişilik çözümlemesi, bakış açısı, ton, sahneleme ve oynanış ile okuyucu işlev ve etkileşimleri gibi temel kavram ve terimler ile tanıştırmaktır. Yakın okuma ve çözümleme yöntemleri aracılığıyla öğrenciler İngilizce yazılmış ya da İngilizce’ye çevrilmiş yapıtları, başka edebi, görsel, toplumsal, kültürel veya eleştirel metinlerle olan ilişkileri açısından ele almaya, anlamaya, değerlendirmeye ve yorumlamaya yönlendirilir.

ELL 133           Mitoloji

Mitler genel anlamda varlıkların nereden geldiklerini, olayların neden ve nasıl ortaya çıktığını açıklamak için yaratılmış öykülerdir. Mitoloji ise bu yorumların ortaya çıkışını ve kültürel/toplumsal bağlamlarda işleyişini inceler. Bu ders mitolojinin değişik örnek ve yönlerine odaklanır. Yunan, Roma, Mezopotamya, İskandinav, Kelt, Hint veya başka kültürlerin mitlerinde doğaüstü varlıkların oluşumu, Anadolu’nun antik medeniyetlerinin mitolojik bağlamları, çağdaş toplumlarda mit ve inançların edebiyat, sinema, televizyon, reklam ve medyadaki kullanımı gibi konular ele alınabilir.

ELL 136           Klasik Edebiyat

Bu derste klasik dönem olarak adlandırılan yaklaşık olarak M.Ö. 1000-500 yılları arasında ortaya çıkan  çeşitli edebi gelenek ve türler incelenir. Metinler Homeros ve Vergilius destanlarından Antik Yunan ve Roma tiyatrosuna; Sapho, Pindaros ve Catullus’un lirik şiirlerinden Horatius, Cicero ve Marcus Aurelius’un düzyazılarına kadar geniş bir dönemden seçilebilir. Ayrıca,  Plato, Aristo ve Plotinus’un felsefeleri, Herodot, Hesiodos, Plutarhos’un tarih yazıları, Batlamyus, Büyük Plinius ve Sokrat öncesi yazarların bilimsel metinleri, klasik sanat eserleri ele alınabilir.

ELL 223           Çeviri

Bu ders, Türkçe’den İngilizce’ye çeviriye öncelik vererek,  öğrencileri çeviri hakkında bazı sorun ve uygulamalarla tanıştırır. Amaç öğrencilerin kullandıkları dillerin incelikleri konusunda farkındalık kazanmalarını sağlamaktır. Dönem boyunca kaynak ve hedef diller özellikle dilbilgisi ve sözdizimi açısından ele alınır ve karmaşık, zor cümle yapıları çözümlenip kıyaslanır. Dönem sonunda, öğrencilerden iki dilde de metin çözümlemesi ve sentez becerilerini geliştirmiş olmaları ve metinleri bağlamlarına göre çevirmeleri beklenir.

ELL 224           Edebi Çeviri 

Bu ders, Türkçe’den İngilizce’ye ve İngilizce’den Türkçe’ye edebi metinlerin çevirisine odaklanır. Öğrenciler, metinlerin biçim, ifade ve biçemleri kadar edebi ve dilbilgisel yapılarını çözümler ve çeşitli edebi türlerde düz anlam ve çağrıştırılan anlamlara dikkat ederek çeviri yapar. Ders edebi çeviride karşılaşılan çevirmenin yaratıcı özgürlüğü ve çalışırken dikkate aldığı sınırlamalar hakkında da tartışma da içerir.

ELL 225           Akademik Yazı Becerileri III (önkoşul ELL 124)

ELL 124’ün devamı olan bu ders, öğrencilerin araştırma yapma ve akademik yazılar yazabilmelerine yönelik gerekli becerileri geliştirmek için tasarlanmıştır. Bu derste, metin analizi, not alma, argümanları değerlendirme, alıntı yapma ve güvenilir kaynak seçimi üzerine yoğunlaşır. Dersin gereği olarak öğrencilerden belirtilen bir konu üzerine yaptıkları araştırmayı yansıtan bir araştırma ödevi yazmaları beklenir.

ELL 233          İngiliz Edebiyatı I

Bu ders ortaçağdan 18. yüzyıla kadar olan dönemdeki İngiliz edebiyatından seçilmiş metinleri inceler. Edebi üslup, tür, akım ve dönemlerin yanı sıra döneme ilişkin sanatsal, felsefi, bilimsel, tarihi ve kültürel gelişmeler de tartışılır. Dersin amacı, edebi metinlerin biçim ve içeriği ile metin ve bağlam arasındaki ilişkiyi ve metinler arası göndermeleri ele alarak bir edebi dönemin nasıl şekillendiğini incelemektir.

ELL 234           İngiliz Edebiyatı II

ELL 233 dersinin devamı niteliğinde olan bu ders 18. yüzyıldan günümüze İngiliz edebiyatından seçilmiş metinleri inceler. Edebi üslup, tür, akım ve dönemlerin yanı sıra döneme ilişkin sanatsal, felsefi, bilimsel, tarihi ve kültürel gelişmeler de tartışılır. Dersin amacı, edebi metinlerin biçim ve içeriği ile metin ve bağlam arasındaki ilişkiyi ve metinler arası göndermeleri ele alarak bir edebi dönemin nasıl şekillendiğini incelemektir.

ELL 236         Disiplinlerarası Çalışmalar

Edebiyat çalışmaları diğer alanlardaki çalışmalardan ayrılamaz, çünkü metinler başka alanlarla ilgili konularda yazılmış olabilir ya da edebiyat çalışmaları sözlü ve yazılı metinlerle ilgilendiği gibi tarih, siyaset, müzik, tiyatro, dans, performans, televizyon ve sinema, sanat eserleri, ve diğer kültürel nesneler, olaylar ve uygulamalarla da ilgilenir. Ayrıca, edebiyat eleştirisinde kullanılan felsefi akımlar, kuramlar, ve yöntemler diğer alanlarda kullanılanlarla bağlantılıdır. Bu ders, öğrencilere edebiyatla diğer disipliner arasındaki bu bağlantıları öğretir. Dersin işlendiği döneme göre konular ve metinler farklılık gösterebilir: sinema, müzik, tiyatro, sanat, mimari, felsefe ve diğer edebi türlerdeki bir takım gelişmeler; siyasi ve ekonomik eğilimler; bilim veya teknoloji tarihi; ya da “modern ve postmodern,” “insan ve insan ötesi,” “inanç ve bilgi,” “birey ve toplum,” “özgürlük ve disiplin,” ya da “dil ve gerçeklik” gibi kavramlar üzerine odaklanılabilir.

ELL 237           Kültür üzerine Kavramlar

Bu ders genel olarak kültür kavramının kapsadığı toplumsal konuları (cinsiyet, ırk, etnik köken, ulus, din, ekonomik ve sosyal statü, tarih, coğrafya, dil gibi) inceler ve ideolojilerle güç odaklarının toplumsal gelenek, pratikler ve görsel ve yazılı temsil türleri (reklam, sanat, müzik, moda, yemek, spor gibi) üzerindeki etkilerini araştırır. Edebiyat ve/veya medyadan (sinema, televizyon, gazete ve dergiler, internet) seçilmiş örneklerle, hedef kitlenin hassasiyetlerinin ne gibi yollarla şekillendiği ele alınır. Konular tarihi kavramlar, çevresel sorunlar, demografik değişimler, toplumsal sorunlar ve teknolojinin etkileri gibi güncel konular olabilir.

ELL 282           Ortaçağ ve Erken Modern Dönem Edebiyatı

Bu ders ortaçağ ve Rönesans dönemlerindeki tiyatro, romans, epik gibi yazınsal türlerle, müzik, görsel sanatlar, bilim ve felsefedeki gelişmeleri ele alır. İngiliz edebiyatı bakış açısıyla, bu ders Beowulf, Morte d’Arthur, Sir Gawain and the Green Knight, gibi eserler ile Chaucer, Sidney, Shakespeare, Marlowe, Spenser ve Donne’ın eserleri üzerine odaklanabilir. Avrupayı ele alacak daha geniş bir edebi bakış açısıyla, bu ders seyyah halk ozanlarının lirik şiirlerini, Dante’nin İlahi Komedya’sını, Boccaccio’nun Decameron’unu; kadın yazarların eserlerini; peri masallarını ve halk edebiyatını; humanist düşüncenin, eğitim sistemlerinin ve bireyselliğin gelişimini; sone geleneğini, Petrarch ve İtalyan humanizmini, trajedi, komedi ve tarihi oyunlar gibi eserleri inceleyebilir. Matbaanın etkileri ve bilimdeki gelişmeler (da Vinci, Paracelsus, Vesalius, Brahe, Copernicus, Burton) incelenebilecek diğer konular arasındadır.

ELL 331           Amerikan Edebiyatından Seçmeler

Bu ders Amerika’nın Avrupalılar tarafından keşfinden önce yerli halklar tarafından üretilen anlatılardan günümüze, Amerikan edebiyatından seçilmiş eserleri inceler. Tarihi bir inceleme yapmak yerine şairlerin, yazarların ve oyun yazarlarının seçilmiş eserlerine odaklanarak Amerikan gelenekleri, ırk, cinsiyet, etnik köken, ulusalcılık ve inanç gibi güncel tartışmaları farklı eleştirel bakış açılarını kullanarak tartışmayı amaçlar.

ELL 341           Tiyatro I

Bu ders ortaçağdan, Rönesansa, 1. James dönemi tiyatrosu ve Restorasyon döneminde görülen sahne üzerindeki yaklaşımları, değişiklikleri ve dönüşümleri ele alır. Ders aynı zamanda bu süreçteki kültürlerarası gelişmeleri ya da Fransız, Alman ve İtalyan Tiyatrosu gibi çeşitli uluslararası gelenekleri inceleyebilir. Bu ders teatral ögeleri ve sahneleme tekniklerini inceler ve öğrencilere biçim ve içerik açısından oyunlarla ilgili eleştirel analizler yaptırmayı amaçlar. Metin okumaları aynı zamanda tiyatronun çeşitli yönleriyle ilgili eleştirel ve kuramsal materyaller içerebilir. Oyunlar sahnelenmek ve seyredilmek için yazıldığından, derste klasik yapımlardan sahneler izlenir.

ELL 344           Shakespeare

Bu ders Shakespeare’in tiyatro ve şiir türündeki eserlerini incelemeyi ve yazarın edebiyattaki önemini kavramayı amaçlamaktadır. Bu amaçla yazarın komedilerinden, tarihi oyunlarından, trajedilerinden, romance türü oyunlarından ve şiirlerinden örnekler incelenmektedir. Derste dönemin sosyal, kültürel ve edebi bağlamına ek olarak tiyatro eserlerinde dil kullanımı, tiyatronun gelişimi ve sone, uzun şiirleri Venus ve Adonis gibi eserlerdeki biçem incelenir. Ayrıca yazarın eserlerine eleştirel yaklaşımlar ile film uyarlamaları da ele alınabilir.

ELL 354            Düzyazı İncelemeleri

Bu ders makale, mektup, biyografi ve otobiyografi gibi çeşitli düzyazı örneklerini inceler. Bu tür metinleri okumak kurmaca metinleri okumaktan farklı bir deneyimdir.  Amaç, öğrencilerin etkin bir dille yazılmış farklı konulardaki tartışmaları ve kurmaca ile düzyazı arasındaki farklılıkları kavramalarını sağlamaktır.

ELL 362           19. Yüzyıl Romanı

Bu ders 19. yüzyılda yazılmış çeşitli romanları incelemeyi amaçlar. Bu eserler sosyal, edebi ve tarihi bağlamları kapsamında ya da güncel eleştirel ve kuramsal bakış açılarıyla incelenebilir. Okunacak metinler farklı kültürler ve geleneklerden ve farklı edebi türlerden seçilebilir. Bu bağlamda kısa hikaye, kısa roman ya da roman; realizm ya da natüralizm; macera, bilim-kurgu, fantazi, korku ya da polisiye çalışılabilir.

ELL 374           19. Yüzyıl Şiiri

Bu ders Romantik dönemi ve 19. yüzyılın ikinci yarısını yansıtan metinleri inceler. Ele alınacak konular bu yüzyılda İngiltere’deki gelişmelerin yanı sıra, Fransa, Almanya, Rusya ve Kuzey Amerika’daki gelişmeler olabilir. Felsefi ve kuramsal makaleler, görsel sanat eserleri, ve döneme ait çeşitli şiir ve düzyazı türlerinden örnekler incelenir.

ELL 381           18. Yüzyıl Edebiyatı

“Aydınlanma Çağı” olarak bilinen 18. yüzyıl, kavramsal ve siyasi devrimlerin gerçekleştiği, edebiyat, müzik ve felsefeden ekonomi, siyaset ve doğa bilimlerine çeşitli alanlarda uluslararası etkileşimin görüldüğü bir dönemdir. Bu derste, Dryden, Pope ve Swift’in hicivleri, Gray ve Young’ın şiirleri, Addison ve Steele’in denemeleri, Samuel Johnson’ın eserleri, Defoe, Fielding ve Richardson gibi yazarlarla roman türünün gelişimi ve Walpole, Radcliffe ve Lewis gibi yazarlarla gotik roman türünün temelleri ele alınır. İşlenecek diğer konular arasında Avrupa’daki felsefe ve bilimdeki gelişmeler ile klasik müzik türlerinin gelişimi sayılabilir.

ELL 391           Edebiyat Kuramları I

Bu ders, Edebiyat Kuramları II dersine hazırlık niteliğindedir ve her iki dersin de amacı günümüzde edebiyat eleştirisinde değinilen konuların belli başlı sorular ışığında anlaşılmasını sağlamaktır: Yazar nedir ve metinde “amaç” nasıl anlaşılır?; Bir türün özelliklerini belirlemek, iyi ve kötü edebiyatı ayırt etmek için ne gibi ölçütler vardır?; Kurgusalı kurgusal olmayandan nasıl ayırt ederiz ve edebi metinle tarih arasında ne gibi bir ilişki vardır?; Çevirinin ya da uyarlamanın özgün metinle ilişkisi nasıldır?; Edebiyat nedir ve neden incelenir? Ders edebiyat kuramları tarihini inceler nitelikte (Antik Yunan ve Roma’daki “edebiyat” ve “dil” anlayışını takiben ortaçağ ve Rönesans’taki eleştiri geleneğinden neo-klasik, Romantik ve Viktorya dönemi kuramlarına) işlenebileceği gibi bu eleştiri geleneğini temel alarak daha güncel gelişmelere (Edebiyat Kuramları II’de açıklandığı üzere) odaklanabilir.

ELL 392           Edebiyat Kuramları II

Bu ders Edebiyat Kuramları I dersinin devamı niteliğindedir. Bu derslerin amacı günümüzde edebiyat eleştirisinde değinilen bazı konuların anlaşılmasını sağlamaktır ve önceki derste olduğu gibi, öğrencilerden özgün, birincil, kuramsal ve eleştirel metinleri (gerektiğinde İngilizce çevirisinden) okumaları istenir ve başka yazarlar tarafından aktarılmış giriş yazıları ya da özetleri kaynak edinmeleri istenmez. Dersin verildiği döneme göre konular ve metinler değişiklik gösterir; kuramın belli alanlarına, eserleri yankı uyandırmış bir ya da iki kuramcının eserlerine ya da güncel eleştirideki konulara odaklanılabilir. Konular varoluşçuluktaki temel kavramlar, Yeni Eleştiri ve Rus Biçimciliği, yapısalcılık, psikanalitik eleştiri (Freud, Jung ve Lacan) göstergebilim, postyapısalcılık, Marksizm, feminizm, toplumsal cinsiyet çalışmaları, sömürgecilik sonrası kuramlar, çevrebilim olabilir.

ELL 431        Dünya Edebiyatı

Bu ders öğrencilere ulus sınırlarını aşan bir edebiyat anlayışı aşılamak için tasarlanmıştır. Gerek İngilizce yazılmış gerek çevrilmiş metinler farklı kültürlerin ve geleneklerin bakış açılarını yansıtacak şekilde seçilir. Bu ders belli tür, konu ve dönemlerle etnik köken, toplumsal cinsiyet, sömürgecilik ve küreselleşme gibi konulara yoğunlaşılarak da işlenebilir.

 

ELL 442           Tiyatro II

 Bu ders modern tiyatro anlayışının öncüsü olan Ibsen ve Strinberg’in eserlerinin Avrupa ve özellikle İngiliz tiyatrosu üzerindeki etkilerinden yola çıkarak, Bernard Shaw ve Oscar Wilde’ın oyunlarından örneklerle 20. yüzyılın başında İngiliz tiyatrosunda görülen yeni akımları ele alır. John Osborne’un oyunları, Absurd Tiyatronun önemli yazarlarından Samuel Beckett ve Harold Pinter’ın oyunlarından örnekler, “Vahşet Tiyatrosu” ve Brecht tiyatrosunun İngiliz tiyatro yazarları (Peter Shaffer gibi) üzerindeki etkileşimi incelenir. “Suratına Tiyatro” akımının örneklerinden de sözedilebilir. Oyunlarda kullanılan temalar, gelenekler ve tekniklerin nasıl inceleneceği öğretilir. Ders, eleştirel ve kuramsal yazılarla, sahne yorumları ve uyarlamaları ile zenginleştirilebilir.

ELL 467           20. Yüzyıl Romanı

Bu ders modernizm başta olmak üzere 20. yüzyılın birinci yarısında ortaya çıkan estetik, biçemsel ve felsefi gelişmeleri roman incelemelerine odaklanarak ele alır. Romanlar biçem, tür, görsellik, bilinç akışı tekniğinin yanı sıra toplumsal cinsiyet, sınıf, etnik köken ve milliyetçilik gibi konular çerçevesinde incelenir.

ELL 468        Çağdaş Roman

Bu ders 20. yüzyılın ikinci yarısından 21. yüzyılın başlarına kadar olan dönemden eserleri inceler. Ele alınan konular belirli bir geleneği de temsil edebilir, genel bir uluslararası ve karşılaştırmalı bakış açısını da. Romanlar eleştirel metinler, filmler ve benzeri kültürel göstergeler kullanılalarak tartışılır. Metin analizi ve çözümlemesi yapılacak olan bu ders, edebiyatın toplumda değişen rolü üzerine düşünceler ile “postmodern sanat”, “sömürgecilik sonrası edebiyat” ve “insan ötesi” konularını da içeren geniş bir yelpazede yapılan çalışmaları kapsayabilir.

ELL 471           20. Yüzyıl Şiiri

Bu derste 19. yüzyılın sonundan 20. yüzyılın ortalarına kadar olan dönemde çıkan şiir ve bakış açıları üzerinde durulur. Metinler bağlı oldukları tarihi ve kuramsal bağlam ve başka sanatsal veya kültürel gelişmeler çerçevesinde tartışılır. Ders öğrencileri bu dönemde ortaya çıkmış ve gelişmiş biçim, içerik ve estetik yaklaşımlarla ve modernizm akımının farklı yorumlarıyla tanıştırır.

ELL 472           Çağdaş Şiir

Bu ders İngiliz şiiri ile, İrlanda’lı, İskoç ve farklı etnik kökenli şairlerin eserlerini ele alır. Deneysel ve görsel şiirler bir yana toplumsal cinsiyet, sınıf, etnik köken ve milliyetçilik gibi birçok konu üzerinde durulabilir. Tartışmalar felsefi ve kuramsal yazılarla ve ilgili görsel sanat eserleri ile pekiştirilir.

Bölüm Seçmeli Dersleri

ELL 217           Akademik Amaçlı İngilizce

Bu seçmeli ders öğrencilere akademik hedeflerine ulaşmak için gereken dil yeterliliğini geliştirmek için tasarlanmıştır. Bu bağlamda okuma, dinleme, anlama, konuşma ve yazma becerilerinin kullanımını ilerletmek için sınıf içi alıştırmalar ve bireysel ve grup çalışmaları yapılır.

ELL 333           Edebiyat ve Medya

Bu ders edebi metinler ile sözlü, basılı ve dijital medya arasındaki ilişkileri inceler. Konular görsel kültür ve siberkültür, medya endüstrisinin tarihi, kitlesel iletişimin işlev ve etkileri, haklar ve mahremiyet veya karşıkültürler, sosyal hareketler ve protesto mekanizmaları olabilir. Gazete, dergi, televizyon, sinema, reklam, internet ve başka medya araçlarında edebi eserlerin yansımaları incelenebilir.

ELL 334           Edebiyat ve Siyaset

Geleneksel bakış açısıyla, edebi eserler yazarlarının ve o dönemin okurlarının siyasi görüşlerini yansıtan kültür ürünleri olarak görülebilirler. Metinlerin anlamlarının okuyucularca belirlenebileceğini ve metinlerin okuyucuların bakış açılarını değiştirebileceğini göz önünde bulunduran bu ders çok daha geniş bir yaklaşım sergilemektedir. Derste işlenecek metinler edebi eserlerin yanı sıra haber ve medya metinleri olabilir. Kuramsal çerçeveler Hegel, Marx, Gramsci, Althusser, Foucault, Barthes, Zizek, Anderson, Butler gibi yazarların eserlerini kapsayabilir. Derste ele alınacak konular etnik köken, ırk, sınıf, toplumsal cinsiyet, yaş ve diğer toplumsal haklarla ilgili olabilir.

ELL 337           Edebiyat ve Spor

Bu ders spor ve spor etkinliklerinin edebi metinlerdeki önemine odaklanır. Sporun özünü kapsayan başarı, başarısızlık, kazanç, kayıp, zafer, aşağılanma, umut, hüsran, gurur, utanç, birlik, saldırganlık, acı ve tatmin gibi konularla sporun bireyleri ve toplumları etkileme gücünü yansıtan birçok edebi eser vardır. Ders, bu vasıfları yansıtan şiir, kurmaca, tiyatro ve deneme gibi türleri ele alır.

ELL 338          Edebiyat ve Bilim

Bu ders bilim ve teknolojinin edebiyat, kültür ve inanç sistemleri ile olan etkileşimine odaklanır. Derste bilim kurgu ve fantastik edebiyat, çizgi roman, distopya, transhümanist edebiyat, bilgisayar oyunları ve sinemadaki örnekler incelenebilir. Ayrıca, ders bilim ve kültür arasındaki daha genel felsefi etkileşimlere veya bilim ile inanç arasındaki ilişkilere bakabilir. Kapsanan konular çevresel kaygılar, insan/hayvan/makine ilişkileri, bilim, hümanizm, bilgi, doğruluk veya gerçeklik gibi kavramların tartışılması olabilir.

ELL 343           Amerikan Tiyatrosu

Bu ders Amerikan oyun yazarlarının eserlerini tarihi ve sosyal olaylar çerçevesinde ele alır. Tennessee Williams, Eugene O’Neill, David Mamet, Edward Albee, Lorraine Hansberry, Lillian Hellman gibi oyun yazarlarının eserleri ile farklı tiyatro akımları, çeşitleri, Broadway, Absürd tiyatro ve vahşet tiyatrosu incelenir.

ELL 345           Metin ve Sahne Yorumları

Bu ders seçili metinleri tiyatro uyarlamaları, dans, müzik veya sinema gibi çeşitli yorumlar üzerinden inceler. Shakespeare’in trajedileri veya Godot’yu Beklerken, Equus veya Küllerden  Küllere gibi çağdaş oyunların farklı zamanlardaki uyarlamaları ele alınabilir. Ayrıca, metinlerin opera, bale, senfoni, şarkı, sinema ya da deneysel tiyatro uyarlamaları incelenebilir.

ELL 354            Düzyazı İncelemeleri

Bu ders makale, mektup, biyografi ve otobiyografi gibi çeşitli düzyazı örneklerini inceler. Bu tür metinleri okumak kurmaca metinleri okumaktan farklı bir deneyimdir.  Amaç, öğrencilerin etkin bir dille yazılmış farklı konulardaki tartışmaları ve kurmaca ile düzyazı arasındaki farklılıkları kavramalarını sağlamaktır.

ELL 363           Polisiye Edebiyat

Bu ders polisiye edebiyat eserlerini tarihi bağlamları, popülerlikleri veya bilim ve hukukla olan ilişkileri açısından inceler. Dedektif figürünün ortaya çıkışına, alt türlerine ayrılmasına, veya tarihi ve coğrafi gelişimine yoğunlaşabilir. Polisiye edebiyatın tarihsel ve çağdaş toplum eleştirisi, güncel kuramlar ile birlikte ele alınır.

ELL 364           Bilim Kurgu ve Fantastik Edebiyat

Bu ders bilim kurgu ve fantastik edebiyattan seçili eserlere, bu türlerin birbirleriyle olan ilişkilerine ve toplumla olan alegorik bağlantısına bakar. Dersin odak noktası, bu türlerden edebi eserlerin bilimsel veya mitolojik ögeleri nasıl birleştirdiğini özellikle edebiyat, sanat, çizgi roman, televizyon programları, sinema ve bilgisayar oyunlarını kapsayacak şekilde ele alır. Tartışılan konular, distopya örnekleri, feminist ütopyalar, kargaşa kuramı, çevresel kıyımlar ve soykırımlar olabilir.

 

ELL 365           Gotik Edebiyat

Edebi bir tür olarak Gotik edebiyat, diğer edebiyat alt türleriyle bağlantılı olarak veya ortaçağ mimarisinden opera, sinema ve güncel eğilimlere kadar farklı alanlarda ortaya çıkan bir estetik akım olarak ele alınabilir.  Bu ders 18. ve 19. yüzyıllardaki eserler üzerine İngiliz, Amerikan, Fransız, Alman veya Rus geleneklerinden birine veya birkaçına yoğunlaşabilir, veya gotik aşk hikayeleri, güneyli Amerikan gotiği, modern gotik, çizgi roman, kara film ve korku filmleri, Gotik rock müziği veya modası gibi alt türlerdeki eserleri inceleyebilir.

ELL 366           Çizgi Roman

Bu ders, karikatür ve çizgi romanların ne şekilde üretildiğini, hangi konuları ele aldığını ve nasıl okunduklarını inceler. Kişisel ve siyasi çatışmaları nasıl yansıttıklarını görmek için 20. ve 21. yüzyıl karikatür ve çizgi romanları incelenebilir. Ders ayrıca ilgili kuramsal ve eleştirel kaynakları, karikatürler ile çizgi romanların estetik özelliklerini, kültürel bağlamlarını ve okuyucuları nasıl etkilediğini ele alır.

ELL 372            Amerikan Şiiri

Bu ders Amerikan şiirini tarihsel ve edebi perspektiften inceler. Seçilen şiirler ait oldukları dönemin edebi gelişmeleri ve akımlarıyla bağlantılı olarak tartışılır. Dersin amaçlarından biri de şiirlerin biçim ve içerik ilişkisi içinde değerlendirilmesidir.

ELL 433           Edebiyat ve Sinema

Bu ders sinema ve edebiyatın birbirleriyle olan ilişkisini farklı uyarlama kuramlarına göre ele alır. Derste işlenecek metinler klasik tiyatrodan ve edebiyattan, çağdaş popüler kurgu ve film senaryolarından seçilebilir.

ELL 434           Edebiyat ve Çevre Bilinci

Bu ders, insanın doğadaki yeri, ekofeminizm ve toplumsal cinsiyet, Avrupa felsefesi ve biyoloji, hayvan üzerinde yapılan deneyler, posthümanizm ve iklim değişikliği gibi çeşitli çevresel konuları inceler. Derste, Avrupa pastoral edebiyatındaki köklerinden çağdaş akademik yaklaşımlara ekoeleştirinin gelişimi incelenebilir veya çevre kirliliğinin verdiği zararlar, türlerin tükenmesi ve kentsel gelişim gibi güncel kaygılar üzerinde durulabilir.

ELL 435           Edebiyat ve Görsel Sanatlar

Kardeş sanatlar olarak adlandırılan edebiyat ve görsel sanatların birbiriyle olan ilişkisini tartışmak için tasarlanan bu ders, Platon, Horatius, da Vinci, Sidney, G. E. Lessing ve Romantik Dönem eleştirmenlerinin yazdıklarını ele aldıktan sonra W. J. T. Mitchell, Murray Krieger, James Heffernan gibi çağdaş kuramcıların resimbetim (ekfrasis) konusundaki tartışmalarına odaklanır. Bu eleştirel metinlerin tartışılması başlıca İngiliz ve Amerikan şairlerin (Wordsworth, Shelley, Keats, Ön-Rafaellocular, Ashbery, Auden, Larkin, O’Hara, Duffy, Nichols) ve yazarların (Wilde, Ackroyd, Chevalier) metinlerini incelemede öğrencilere altyapı sağlar. Dersin diğer bir odak noktası da görselliğin edebiyata taşındığı görsel şiirler (Herbert, e. e.  cummings, Thomas ve Ferlinghetti gibi şairlerinşiirleri) ve grafik romanlar ya da görsel sanatların yazıdan beslendiği çeşitli sanat akımları (Kübist ve Dadaist kolajlar, Magritte’nin resimleri, postmodern sanat, ve çağdaş grafiti sanatı) olabilir.

 

ELL 436           Edebiyat ve Müzik

Bu ders öğrencilere müzik ve edebiyat arasındaki ilişki hakkında çeşitli bakış açıları kazandırır. Çözümlenen metinlerin şarkı ve enstrümantal müzik, klasik, caz, rap ve popüler müzik veya seslendirme, elektronik müzik ve ses efektleri aracılığıyla nasıl sesli materyale dönüştükleri incelenebilir. Ayrıca, müzikal performansın evrimi (örneğin, şarkı, ortaçağ ve Rönesans kilise ve halk müziği, commedia dell’arte ve Avrupa’da opera, ondokuzuncu yüzyıldaki gelişmeler, modernist müzik ve gürültü, caz ve hiphoptan günümüze elektronik müzik) ele alınabilir.

 

ELL 453           Edebiyat ve Psikoloji

Bu ders Freud ve Jung’un ortaya koyduğu kavramlara, eserlerinin eleştirilerine ve daha çağdaş yaklaşımlara odaklanır. Derste ele alınan konular edebiyat çalışmalarını da ilgilendiren dil ve psikoloji ilişkisi; feminist ve daha geniş ölçekte toplumsal cinsiyet çalışmalarının Lacancı psikanaliz ile etkileşimleri; edebiyat, sinema ve medya bağlamında sosyal ve davranışsal psikoloji veya bilişsel bilimde – özellikle yapay zeka ve sibernetik alanlarında – zihnin kavrayışı olabilir.

ELL 458           Popüler Kültür ve Edebiyat

Popüler kültür ürünleri genelde seçkin, entelektüel, klasik veya geleneksel olarak oturmuş ürünlere bir alternatif olarak görülmektedir, ancak bunlar arasında sürekli bir etkileşim vardır. Bu ders edebiyat eserleri ile reklamcılık, televizyon, popüler müzik, siber-kültür, ucuz kurgu, çizgi romanlar, film, bilgisayar oyunları, spor ve serbest zaman etkinlikleri gibi popüler kültür ürünleri arasındaki ilişkiye; edebi metinlerin popüler kültürü nasıl etkilediklerine; popüler kültürün kullandığı motiflerin ve temaların edebiyata nasıl nüfuz ettiğine yoğunlaşacaktır.

ELL 459           Karşılaştırmalı Edebiyat

Karşılaştırmalı edebiyat belli dönemler, diller, milletler ve kültürlerin edebiyatlarını inceler. Bu derste felsefen, edebiyat kuramları, doğa bilimleri, teknoloji, tarih, siyaset, psikoloji, sanat, müzik ve başka alanların birbiriyle olan etkileşimi; birey ile grup kimliklerinin ve davranış kalıplarının düşünce ve dili nasıl şekillendirdiği ele alınır. Metinler uluslararası ve disiplinlerarası olup edebiyat, sinema, sanat ve medyadan seçilebilir. Konular dil, temsil ve metinsellik, tarih ve tarih yazımı, toplumsal cinsiyet, etnik köken ve milliyetçilik, ırk, inanç sistemleri, kimlik veya bilim ve teknoloji olabilir.

ELL 460           Çocuk Edebiyatı

Çocuk ve genç edebiyatı farklı biçem ve edebi türlerde ortaya konmuştur. Bu türler arasında sözlü gelenekteki şarkı, tekerleme, halk hikayeleri; karikatür, grafik roman ve çocuk filmleri gibi görsel örnekler; tiyatro ve dans; fabl, peri masalları, efsaneler ve mitler; şiir, kısa öykü, roman ve tiyatro eserleri yer alır. Dersin amacı, çağlar boyunca değişkenlik göstermiş kimi zaman gelenekleri ve kültürel değerleri pekiştirmek, kimi zaman eğlendirmek ve eğitmek için kullanılmış olan metinleri incelemektir. Seçilen metinlerde toplumsal cinsiyet rolleri, sınıf, yaş, etnik köken tartışmaları ve diğer ideolojik konular dil, tema, biçem ve tür özellikleri göz önünde bulundurularak tartışılır.

ELL 461           Gezi Edebiyatı

Birçok yazar gezi edebiyatına türüne, dini yolculuklardan sömürgecilik amaçlı seyahatlere, bilimsel gezilerden kişisel turistik ve kültürel amaçlı gezilere farklı bağlamlarda katkıda bulunmuştur. Gerçek gezi notlarından kurgusal anlatılara çeşitlilik gösteren bu tür, tarihi metinler, kişisel anlatılar, günlükler, mektuplar, video ve ses kayıtları ve blog yazılarını içerir. Kimlik, yabancı, keşif, sömürme, kültürel çatışma gibi konular bu derste ele alınabilir.

 

ELL 463           Tek Yazar İncelemesi

Bu ders tek bir yazarın yaşamı ve yapıtları üzerine yoğunlaşır ve seçilen yazarın yapıtları yazıldığı dönemin özellikleri çerçevesinde incelenir.

 

ELL 466           Bibliyoterapi

Bu ders, doğru kitabı doğru zamanda doğru okuyucuyla buluşturma ile problem çözme becerileri, soyut düşünme ve ahlaki gelişim için okuma gibi konuları ele alır. Yaratıcılık vurgulanır ve öğrenciler kendilerini kurgusal biçimde ifade etmeleri için cesaretlendirilir. Edebiyatın iyileştirici gücü ve okurun duygularını harekete geçirme özelliği vurgulanır.

 

ELL 469           Amerikan Romanı

Bu seçmeli dersin amacı başlıca Amerikan yazarlarının yapıtlarını sosyal ve tarihsel bağlamda tartışmaktır. Derste belli bir döneme odaklanılabileceği gibi değişik dönemlerden romanlar kuramsal çerçevede ele alınabilir.

 

ELL 492           Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları

Bu dersin amacı, cinsiyet çalışmaları ve ilişkili konuları ele almak ve bu çalışmaların kimlik oluşumundaki katkısını incelemektir. Ders, toplumsal cinsiyetin yazılı (edebiyat ve reklam) ve görsel medyada (resim, televizyon, muzik klipleri ve sinema) temsili gibi çalışmalar ile birlikte, kültür kuramları ışığında eleştirel bir bakış akışı geliştirmeyi hedefler.