YANDAL DERSLERİ:

ELL 131 Introduction to Literature
ELL 134 Survey of English Literature I
ELL 235 Survey of English Literature II
ELL 361 18th Century Novel
ELL 362 19th Century Novel
ELL 382 Romantic and Victorian Literature
ELL 442 British Drama II
ELL 445 Shakespeare II
ELL 467 20th Century Novel
ELL 471 20th Century Poetry

Program Kordinatörü: Halide Aral, halidearal@cankaya.edu.tr

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ

YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ

Amaç

Madde 1 –    1)  Bu yönergenin amacı, Çankaya Üniversitesinde anadal lisans programını üstün başarı ile yürüten öğrencilerin aynı zamanda Üniversite içinde başka bir eğitim-öğretim programına devam ederek yandal sertifikası almalarına ilişkin kuralları düzenlemektir.

Tanım

Madde 2 –    1)  Yandal programı: Bir lisans eğitim-öğretim programına devam etmekte olan öğrencilerden belirli koşulları yerine getirenlerin istedikleri ve kabul edildikleri takdirde aynı fakülte içinde veya dışında başka bir bölüm ya da fakültede, belirli bir alanda bilgi sahibi olmalarına olanak sağlamak üzere, devam etmelerine izin verilen eğitim-öğretim programına “Yandal Programı” adı verilir.

Yandal Programı Açılması

Madde 3 –    1)  Yandal programı ilgili Bölümün ve Fakülte Kurulunun önerisi ve Üniversite Senatosunun onayı ile kesinleşir ve ilgili Bölümlerin işbirliği ile yürütülür. Yandal programı en az 18 krediden oluşur.

 Yandal Programına Başvuru ve Kabul Koşulları

Madde 4 –        1)   Kontenjanlar, her yarıyılın başında ilgili Bölüm ve Fakülte kurulunun önerisi ve Üniversite Senatosunun onayından sonra Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından ilan edilir.

2)   Öğrenci, açılan yandal programına, anadal lisans programının en erken üçüncü, en geç altıncı yarıyılın başında başvurabilir.

3)   Yandal programına başvurular, Üniversite Senatosunca belirlenen tarihte dilekçe ve transkript ile birlikte Öğrenci İşleri Müdürlüğüne yapılır.

4)   Yandal programına, başvurduğu yarıyıla kadar aldığı lisans programındaki tüm kredili dersleri başarıyla tamamlamış olan öğrenciler başvurabilir.

5)   Öğrencinin başvuru sırasında anadal programındaki genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 65 olması ve başvurusunun başvurduğu bölüm tarafından uygun görülmesi gerekir. Kabul işlemi, başvurduğu bölümün yer aldığı Fakültenin Yönetim Kurulu kararı ile tamamlanır.

Yandal Programı

Madde 5 –    1) Öğrencinin yandal programındaki başarı durumu, anadal programındaki mezuniyetini etkilemez. Yandal programı için ayrı karne ve ayrı transkript düzenlenir. İki programa birden saydırılacak ders/dersler Üniversite Senatosu tarafından kabul edilen esaslar çerçevesinde ilgili Fakülte Yönetim Kurulları kararı ile belirlenir. İki programa birden saydırılan dersler öğrencinin her iki programındaki yarıyıl kaydında yer alır ve her iki transkriptte de gösterilir.

2) Yandal programlarını saptamada öğrencilere yardımcı olmak ve yandal programının amacına uygun biçimde yürütülmesini sağlamak üzere, Bölüm Başkanınca bir yandal programı koordinatörü atanır. Yandal programı koordinatörü öğrencilerin anadal lisans programı danışmanları ile iletişim içinde görev yapar.

3) Bir öğrenci lisans öğrenimi sırasında en çok bir yandal programına kaydolabilir.

4) Çift anadal programını tamamlayamayacak durumda olan öğrenci, yandal programı için asgari koşulları yerine getiriyorsa, yandal programına geçmek için başvurabilir. Çift anadal programında alınan dersler Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile yandal programına sayılabilir.

Başarı ve Yandal Sertifikası

Madde 6 –        1)   Öğrenci yandal programını kendi isteği ile bırakabilir. Yandal programından kayıt sildiren öğrenci aynı yandal programına tekrar kayıt yaptıramaz.

2)  Anadal programında genel not ortalaması 100 üzerinden 60’ın altına düşen öğrencinin yandal programından kaydı silinir.

3) Yandal programı genel not ortalaması yandal programında ders aldığı iki dönem üst üste 100 üzerinden 60’ın altında kalan öğrencinin yandal programı ile ilişiği kesilir.

4)  Öğrenci yandal programından ayrıldığında veya ilişiği kesildiğinde, başarısız olduğu yandal programı derslerini tekrarlamak zorunda değildir. Başarılı olduğu yandal programı derslerinin anadal programındaki dersler ile muafiyeti Fakülte Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Öğrencinin başarılı olduğu ve anadal programına sayılmayan dersler, genel not ortalamasına dahil edilmeksizin transkript ve diploma ekinde yer alır.

5) Anadal programından mezuniyet hakkını elde eden ve yandal programını en az 100 üzerinden 60 ortalama ile tamamlayan öğrenciye yandal sertifikası verilir.

6) Yandal programını tamamlayan öğrencilere eğitim aldıkları alanda sadece başarı belgesi (yandal sertifikası) düzenlenir. Bu belge diploma yerine geçmez.

7) Yandal programında iki yarıyıl üst üste ders almayan veya kaydını yenilemeyen öğrencinin yandal programından kaydı silinir.

8) Anadal programında izinli sayılan öğrenci, otomatik olarak yandal programında da izinli sayılır.

9) Anadal programından mezuniyet hakkı elde eden ancak yandal programını bitiremeyen öğrencilerin öğrenim süresi yandal programının bağlı bulunduğu Fakülte Yönetim kKurulu kararı ile en fazla bir yarıyıl uzatılabilir.

Ücret Ödeme Durumu

Madde 7 –    1)  Yandal programında ek süre alan öğrenciler o yıl Mütevelli Heyetince kredi başına belirlenecek öğrenim ücretini ödemek durumundadırlar.

Özel Durum

Madde 8 –    1)  Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri, üniversite içinde başka bir lisans programında yandal yapabilirler. Ancak diğer lisans programlarında öğrenim gören öğrenciler, Hukuk Fakültesi’nde yandal yapamazlar.

Yürürlükten Kaldırılan Yönerge

Madde 9 –    1)  11.09.2002 tarihinde Mütevelli Heyetin onayı ile yürürlüğe giren yandal yönergesi, yürürlükten kaldırılmıştır.

 Yürürlük

Madde 10 –   1)  Bu yönerge Çankaya Üniversitesi Senatosu’nun kararı ve Mütevelli Heyeti Başkanlığı’nın onay tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

 Yürütme

Madde 11 – 1) Bu yönerge hükümlerini Çankaya Üniversitesi Rektörü yürütür.

Mütevelli Heyet K.T / No : 29.07.2010 / 22

Değişiklik Md.6(4) Mütevelli Heyet K.T / No:2014 / 28

Değişiklik Md.6(9) Mütevelli Heyet K.T / No:2012 / 28

 

Güncelleme Tarihi

28 Haziran 2014