×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

Bölümümüzün Vizyon ve Misyonu Çankaya Üniversitesi’nin aşağıda belirtilen vizyon ve  misyonu çerçevesinde,
özenle seçilmiş ders programlarımızın ve deneyimli kadrolarımızın yardımıyla öğrencilerimizin bağımsız
düşünebilen, eleştirel bakış açısına sahip, araştırma yapabilen, araştırmalara dayanarak doğru karar verebilen,
yaratıcı düşünceye sahip bireyler olmasıdır.

Bölümümüzde laboratuvar destekli, teorik ve uygulamalı eğitim-öğretim yapılmakta olup, program eğitim
araçlarına bakıldığında bunların, üniversite ve fakültenin özgörevleriyle uyum içinde olduğu görülmektedir.

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ’NİN VİZYON İFADESİ
“İnsan hakları bilincinin yükseltilerek ortak bir anlayışın oluşmasına katkı vereceği,
uluslararasılaşmanın sağlanacağı, bilim ve teknolojinin üretilmesi ve kullanılmasında öncü; personeli,
öğrencisi ve mezunu olmaktan gurur duyulan bir Üniversite olmayı sürdürmek.”
Çankaya Üniversitesi, Türkiye’deki üniversiteler içerisinde saygın konumunu koruma yönüyle çok
sayıda hedefe sahiptir. Bu hedefler dört ana başlık altında toplanabilir. Yukarıdaki vizyon ifadesine
dayanılarak Üniversitemizin gelecekte ulaşmak istediği şu dört unsur üzerinde durulmaktadır:
1.Yüksek insan hakları bilicine ulaşmak: Çankaya Üniversitesi tüm mensuplarıyla birlikte insan
haklarına saygı duyar. Çankaya Üniversitesi bir üniversitenin topluma katkı misyonu taşıması
gerektiğinin bilinci içerisinde sosyal sorumluluk konusuna önem vermektedir. Bu anlamda Çankaya
Üniversitesi toplumsal olaylara duyarlı bireyler yetiştirmek ve çeşitli sosyal sorumluluk projelerine
dahil olmak suretiyle toplumda sosyal sorumluluk anlayışının artmasına katkı sağlamayı
hedeflemektedir.
2.Uluslararasılaşmak: Çankaya Üniversitesi kuruluşundan bugüne uluslararasılaşmaya önem
vermektedir. Bir üniversitenin uluslarasılaşması, dünyadaki araştırma ve geliştirme ve yenilikçilik
eğilimlerini takip etmek ve karşılıklı etkileşim yoluyla akademik bilginin üretimi ve transferi açısından
çok önemlidir. Bu nedenle Çankaya Üniversitesi, öğrencilerinin uluslararası alanda deneyim
kazanmasına olanak sağlayarak, akademik kadrosunu uluslararası gelişmeleri takip etmesi yönünde
destekleyerek ve uluslararası işbirliklerinde yer alarak, uluslarasılaşmayı hedeflemektedir.
3. Bilim ve Teknolojinin üretilmesinde ve uygulanmasında öncü olmak: Çankaya Üniversitesi’nin önem
verdiği bir diğer önemli husus bilime katkıdır. Bir toplumda, üniversitelerin meşrulaşması ve saygınlığı
büyük oranda bilime sağladıkları katkı ile gerçekleşmektedir. Bilim, sorgulamayı, daha önce
sorulmamış soruları sormayı ve bu soruların cevaplarını bilimsel yöntemlerle elde etmeyi içermektedir.
Böylece, bilime katkı, sorgulayıcı, analitik düşünebilen bireyler ve dolayısıyla çağdaşlaşmayı
beraberinde getirecektir. Bu anlamda, Çankaya Üniversitesi her biri kendi alanında önemli katkılar
sağlamış akademisyen kadrosu ile hem ulusal hem de uluslararası düzeyde bilime katkı sağlamayı
hedeflemektedir.
4.Gurur duyulacak Üniversite olmak: Çankaya Üniversitesi’nin önem verdiği hususların başında eğitim
gördükleri ortamdan memnuniyet duyacak, kaliteli eğitim vermek suretiyle iş yaşamında yetkinliklerini
sergileyebilecek nitelikte öğrenciler yetiştirmektir. Böylesi bir ortamın öğrenciler için sağlanması,
öğrencilerin Üniversiteye ve Üniversite’de aldıkları eğitime ilişkin tutumunu ve geleceğe bakışını
olumlu yönde etkileyecektir. İşte bu nedenlerle, Çankaya Üniversitesi, öğrenim görmekten mutlu,
Çankaya Üniversitesi öğrencisi kimliğini gururla taşıyan ve iş yaşamının ihtiyaç duyacağı nitelikte
öğrenciler yetiştirmeyi hedeflemektedir.
Bu dört unsuru birleştiren ortak vizyon doğrultusunda faaliyetlerini gerçekleştirmeleri açısından
üniversitemizin vizyon cümlesi, akademik ve idari tüm birimlere yol gösterici olacaktır.
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ’NİN MİSYONU İFADESİ
Stratejik Planlamada ikinci önemli unsur örgütte paylaşılan bir misyonun varlığıdır. Misyon örgütün var
oluş nedenidir. “Görevimiz nedir?”, “Ne yapıyoruz?”, “Neden bu sektörde varız?”, “Bizi diğer
rakiplerimizden ayıran hususlar nedir?” sorularına cevap verir. Misyon ifadesinde aşağıdaki unsurların
yer alması uygundur.
Misyon İfadesini Oluşturan Unsurlar:
Müşteriler
Hizmetler
Pazarlar
Teknoloji
Hayatta kalma, büyüme ve karlılık düşüncesi
Felsefe
Kurum kimliği
Kamudaki imaj düşüncesi
Çalışanlara ilişkin düşünceler
Çankaya Üniversite’nin misyon ifadesinin oluşturulmasında Eğitim, AR-GE ve Topluma Katkı olmak
üzere üç temel görev üzerinde durulmuş ve aşağıdaki ifadeler belirlenmiştir.
Eğitim:
Evrensel değerlere sahip, insan haklarına saygılı, farklılıkları gözeten, Atatürk İlke ve İnkılaplarını
özümsemiş, araştırma ve analitik düşünme yeteneği gelişmiş, disiplinler arası çalışabilme ve araştırma
yapabilme becerisi kazanmış akademik yönden sorgulayıcı, eleştirel bakış açısına sahip, sorun çözücü,
çağdaş bilgi ile donanmış, çalışma hayatında üretken, bilgisini uygulama alanına taşıyabilen, yenilikçi,
girişimci, yabancı dille eğitim sonucu uluslararası rekabete katılabilen, yaşam boyu eğitim anlayışına
sahip bireyler yetiştirmek.
Bilimsel Araştırma:
Alanındaki gelişmeleri takip ederek, uluslararası düzeyde araştırma-geliştirme çalışmaları yapan,
öğrendiklerini güncel teknoloji laboratuvarlarında uygulayarak bilgi üreten ve bunu toplumsal faydaya
dönüştürebilen bir eğitim sistemi oluşturan öğrencilere, çalışma hayatına ve topluma katkıda bulunmak.
Bilimsel çalışmaların ilerlemesine olanak vererek üniversite-sanayi işbirliğini geliştirmek, öğretim
elemanlarına gerekli desteği sağlayarak teşvik etmek ve tüm çalışanlara verimli çalışma ortamı
hazırlamak.
Topluma Katkı:
Toplumsal olaylara duyarlı, sosyal sorumluluk bilinci yüksek ve iş ahlakına sahip, bireyler yetiştirmek.
Engelsiz eğitim imkânları sunmak.
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ’NİN DEĞER VE İLKELERİ
Çankaya Üniversitesi aşağıda sıralanan değer ve ilkeleri benimsemiştir.
Akademik Özgürlük
Bilimsel Yaklaşım
Öğrenciye Destek
Topluma Hizmet
Demokratik Yönetim
Adil ve Eşit Yaklaşım
Şeffaflık, Hesap Verilebilirlik
Cumhuriyet Değerlerine Bağlılık
Vatanseverlik
Çalışma Disiplini
Engelsiz Eğitim
Çevreye Duyarlılık