ÇİFT ANADAL DERSLERİ:

ELL 131 Introduction to Literature
ELL 281 Medieval Literature
ELL 282 Early Modern Literature
ELL 341 British Drama I
ELL 344 Shakespeare I
ELL 361 18th Century Novel
ELL 362 19th Century Novel
ELL 381 Restoration and 18th Century Literature
ELL 382 Romantic and Victorian Literature
ELL 442 British Drama II
ELL 445 Shakespeare II
ELL 467 20th Century Novel
ELL 471 20th Century Poetry
ELL 491 Literary Theory

Program Kordinatörü: Halide Aral, halidearal@cankaya.edu.tr

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ

ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ

Amaç

Madde 1 –    1)  Bu Yönergenin amacı, Çankaya Üniversitesinde anadal lisans programlarını üstün başarı ile yürüten öğrencilerin, aynı zamanda Üniversite içinde başka bir eğitim-öğretim programına devam ederek ikinci bir dalda lisans diploması almalarına ilişkin kuralları belirlemektir.

Tanım

Madde 2 –    1)  Çift anadal programı: Bir lisans eğitim-öğretim programına devam etmekte olan öğrencilerden belirli koşulları yerine getirenlerin istedikleri ve kabul edildikleri takdirde, aynı fakülte içinde veya dışında, ikinci bir lisans diploması almalarına olanak sağlamak üzere devam etmelerine izin verilen eğitim-öğretim programına, “Çift Anadal Programı” adı verilir.

Çift Anadal Programı Açılması

Madde 3 –      1)  Çift anadal programı ilgili Bölümün ve Fakülte Kurulunun önerisi ve Üniversite Senatosunun onayı ile kesinleşir ve ilgili bölümlerin işbirliği ile yürütülür.

Çift anadal programı en az 36 krediden oluşur. Öğrencinin çift anadal programında alması gereken dersler ve kredileri Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen Yükseköğretim Alan Yeterlilikleri dikkate alınarak ilgili bölümlerin ve fakülte kurullarının önerisi üzerine senato onayı ile belirlenir. İlgili çift anadal lisans programının, öğrencinin programın sonunda asgari olarak kazanması gereken bilgi, beceri ve yetkinliklere göre tanımlanmış, öğrenim kazanımlarına sahip olmasını sağlayacak şekilde düzenlenmesi gerekir.

Çift Anadal Programına Başvuru ve Kabul Koşulları

Madde 4 – (1)  Kontenjanlar, her yarıyılın başında 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca ilgili Bölüm ve Fakülte Kurulunun önerisi ve Üniversite Senatosunun onayından sonra Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından ilan edilir.

(2) Öğrenci, açılan çift anadal programına, anadal lisans programının en erken üçüncü, en geç beşinci yarıyılının başında başvurabilir.

(3) Öğrencinin çift ana dal programına başvurusunun geçerli olabilmesi için aşağıda belirtilen koşulları sağlaması gerekir:

a) Başvurduğu yarıyıla kadar anadal lisans programında aldığı tüm kredili/kredisiz derslerden başarılı not almış olması,

b) Başvuru anında anadal diploma programındaki genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 70 olması ve anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20’sinde bulunması,

c) Başvuru anında anadal diploma programındaki genel not ortalaması en az 100 üzerinden 70 olan ancak anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20’sinde yer almayan öğrencilerden çift anadal yapılacak programın ilgili yıldaki taban puanından az olmamak üzere puana sahip olması,

4) İlgili Bölüm ve ilgili yönetim kurulunun önerisi ve Üniversite Senatosunun onayı ile ek koşullar da belirlenebilir ve ilanda belirtilir.

(5) Başvurularda çekilme işlemi yapılmış (W notu alınmış) dersler, alınmamış ders kapsamında değerlendirilir.

6)  Yetenek sınavı ile öğrenci alınan çift anadal programına öğrenci kabulünde yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır.

Çift Anadal Programı

Madde 5 –    1)  Çift anadal programındaki öğrencinin, anadal lisans programı ile çift anadal programının farklı olması esastır. Çift anadal programı nedeniyle öğrencinin anadal programındaki başarısı ve bundan mezuniyeti hiç bir biçimde etkilenmez. Çift anadal programı için ayrı karne ve ayrı transkript düzenlenir.

2) İki programa birden saydırılacak ders/dersler Üniversite Senatosu tarafından kabul edilen esaslar çerçevesinde ilgili Fakülte Yönetim Kurulları kararı ile belirlenir. İki programa birden saydırılan dersler öğrencinin her iki programındaki yarıyıl kaydında yer alır ve her iki transkriptte de gösterilir.

3)        Öğrencinin her iki programa ortak sayılan bir dersten çekilmek istemesi durumunda dersten çekilme işlemi her iki program için geçerlidir.

4) Aynı anda birden fazla çift anadal programına kayıt yapılamaz. Ancak, aynı anda çift anadal ile yandal programına kayıt yapılabilir.

5)        Çift anadal programındaki dersleri saptamada ve bunların alınacağı yarıyılları planlamada öğrencilere yardımcı olmak ve çift anadal programının amacına uygun biçimde yürütülmesini sağlamak üzere ilgili çift anadal bölüm başkanınca bir çift anadal programı koordinatörü atanır. Çift anadal programı koordinatörü öğrencilerin anadal lisans programı danışmanları ile iletişim içinde görev yapar.

6)        Yandal programına devam ederek aldığı tüm derslerden başarılı olan öğrenciler, çift anadal programına geçmek için başvurabilirler. Ancak öğrencilerin beşinci dönemin başında ve başvuru yaptığı dönem itibariyle çift anadal programı için gerekli bütün koşulları sağlamış olması gerekir.

Başarı ve Mezuniyet

Madde 6 –    1)  Öğrenci çift anadal programını kendi isteği ile bırakabilir.

2) Anadal programında genel not ortalaması 100 üzerinden 65’in altına düşen öğrencinin çift anadal programından kaydı silinir.

3)        Öğrenci çift anadal programından ayrıldığında veya kaydı silindiğinde, başarısız olduğu çift anadal programı derslerini tekrarlamak zorunda değildir. Başarılı olduğu çift anadal programı derslerinin anadal programındaki dersler ile muafiyeti Fakülte Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Öğrencinin anadal programında kabul edilmeyen ikinci anadal programında başarılı olduğu dersler, genel not ortalamasına dahil edilmeksizin transkript ve diploma ekinde yer alır.

4) Öğrencinin çift anadal programından mezun olabilmesi için genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 70 olması gerekir. Tüm çift anadal öğrenimi süresince öğrencinin genel not ortalaması bir defaya mahsus olmak üzere 100 üzerinden 65’e düşebilir. Genel not ortalaması ikinci kez 100 üzerinden 65’in altına düşen öğrencinin çift anadal programından kaydı silinir.

5)        Çift anadal programına devam eden öğrenciye mezuniyet diploması ancak devam ettiği anadal programından mezun olması halinde verilir.

6)        Anadal lisans programından mezuniyet hakkını elde eden öğrenci çift anadal programını bitiremese bile anadal lisans programına ait diplomasını alır.

7) Çift anadal programında iki yarıyıl üstüste ders almayan veya kaydını yenilemeyen öğrencinin çift anadal programından kaydı silinir.

8)        Anadal programında izinli sayılan öğrenci, otomatik olarak çift anadal programında da izinli sayılır.

9) Anadal programından mezuniyet hakkı elde eden ancak çift anadal programını bitiremeyen öğrencilerin öğrenim süresi çift anadal programının bağlı bulunduğu Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile en fazla iki yarıyıl uzatılabilir.

Mezuniyet İçin Ek Sınav Koşulları

Madde 7 –    1)  Mezuniyet için gerekli bütün dersleri alarak, bitirme projesi, stüdyo, staj ve benzeri uzun dönemli proje çalışması içeren dersler dışında, not ortalamalarına katılan en çok iki dersten FF veya FD notlarıyla başarısız olan öğrencilere ilgili Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile birer ek sınav hakkı verilir.

2)        Mezuniyet için gerekli bütün derslerden başarılı oldukları halde genel not ortalaması 100 üzerinden 70’in altında olan öğrencilere, bitirme projesi, stüdyo ve benzeri uzun dönemli proje çalışması içeren dersler dışında, DD, DC veya CC notu aldıkları en çok üç dersten ilgili Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile birer ek sınav hakkı verilir.

Buna göre anadaldan mezun olan öğrencilerin çift anadaldan da mezun olabilmeleri için;

A) Başarısız ders sayısını ikiye düşüren öğrencilere, ücretini yatırmak şartıyla başarısız olduğu ders/dersler için birer ek sınav hakkı verilir.

a) Verilen ek sınav hakkı sonrasında başarısız olan öğrencilere en fazla iki yarıyıl ek süre verilir.

i) Ek süre alan öğrenci, takip eden yarıyılda başarısız olduğu ders/dersler açılıyorsa, ücretini yatırarak ders/derslere kayıt yaptırır ve kayıt yaptırdığı yarıyıl süreden sayılır.

ii) Ek süre alan öğrenci, takip eden yarıyılda başarısız olduğu ders/dersler açılmıyorsa, ücretini yatırarak yarıyıl sonunda sınav hakkı kullanır ve sınav hakkı kullandığı yarıyıl süreden sayılır.

iii) Süreler sonunda başarılı olamayan öğrencilerin ilişiği kesilir.

B)   Başarısız dersi olmadığı halde genel not ortalaması 100 üzerinden 70’in altında olan öğrencilere, ücretini yatırmak şartıyla başarılı olduğu en fazla üç dersten birer ek sınav hakkı verilir.

a) Verilen ek sınav hakkı sonrasında genel not ortalaması 100 üzerinden 70’in altında olan öğrencilere en fazla iki yarıyıl ek süre verilir.

i) Ek süre alan öğrenci, ücretini yatırarak ders/derslere kayıt yaptırır ve kayıt yaptırdığı yarıyıl süreden sayılır.

ii) Süreler sonunda mezun olamayan öğrencilerin ilişiği kesilir.

C) Çift anadal programında almadığı veya kaldığı ders sayısı ikiden fazla olan öğrencilere en fazla iki yarıyıl ek süre verilir.

a) Verilen süreler sonunda çift anadal programına ait almadığı dersi bulunan öğrencilerin ilişiği kesilir.

b) Verilen süreler sonunda başarısız ders sayısını ikiye düşüren öğrencilere, ücretini yatırmak şartıyla başarısız olduğu ders/dersler için birer ek sınav hakkı verilir.

i) Ek sınav hakkı sonunda başarılı olamayan öğrencilerin ilişiği kesilir.

c) Verilen süreler sonunda başarısız dersi olmadığı halde genel not ortalaması 100 üzerinden 70’in altında olan öğrencilere, ücretini yatırmak şartıyla başarılı olduğu en fazla üç dersten birer ek sınav hakkı verilir.

i) Ek sınav hakkı sonunda mezun olamayan öğrencilerin ilişiği kesilir.

 Ücret Ödeme Durumu

Madde 8 –    1)  Çift anadal programında ek süre alan öğrenciler o yıl Mütevelli Heyetince kredi başına belirlenecek öğrenim ücretini ödemek durumundadırlar.

2)  Çift anadal programında ek sınav hakkı kullanacak öğrenciler o yıl Mütevelli Heyetince ders başına belirlenecek öğrenim ücretini ödemek durumundadırlar.

Özel Durum

Madde 9 –    1) Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri, üniversite içinde başka bir lisans programında çift anadal yapabilirler. Ancak diğer lisans programlarında öğrenim gören öğrenciler, Hukuk Fakültesi’nde çift anadal yapamazlar.

            Yürürlükten Kaldırılan Yönerge

Madde 10 – 1) 24.01.2003 tarihinde Mütevelli Heyetin onayı ile yürürlüğe giren “Çift Anadal Yönergesi” yürürlükten kaldırılmıştır.

            Yürürlük

Madde 11 – 1) Bu yönerge Çankaya Üniversitesi Senatosu’nun kararı ve Mütevelli Heyeti Başkanlığı’nın onay tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

            Yürütme

Madde 12 –    1)         Bu yönerge hükümlerini Çankaya Üniversitesi Rektörü yürütür.

Mütevelli Heyet K.T / No : 29.07.2010 / 25

Değişik Madde 3 : 09.12.2011/ 81

Değişiklik Md.5(2) Mütevelli Heyet K.T / No:2012 / 39

Değişiklik Md.4 Mütevelli Heyet K.T / No:2014 / 29

Değişiklik Md.6(3) Mütevelli Heyet K.T / No:2014 / 29

Değişiklik Md.6(6) Mütevelli Heyet K.T / No:2014 / 29

Güncelleme Tarihi

28 Haziran 2014