×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

İngiliz Edebiyatı ve Kültür Çalışmaları Yüksek Lisans Programı

İngiliz Edebiyatı ve Kültür Çalışmaları Yüksek Lisans Programı, İngiliz Edebiyatının yanısıra Amerikan Edebiyatı, Kültür  Çalışmaları, Dilbilim, İngilizce Öğretmenliği, Mütercim Tercümanlık, Felsefe, İletişim ve Medya Çalışmaları, Tarih, Sanat Tarihi, Psikoloji,  Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler gibi çeşitli alanlar ve disiplinlerden öğrenci kabul eder.

Bu program, farklı düşüncelere açık ve öğrenmeye istekli öğrencilere edebiyat kadar kültürel ve sosyal konularda da kılavuzluk etmek ve öğrencilerin yorum, tartışma ve eleştirel düşünme yetilerini geliştirmek üzere özel biçimde tasarlanmıştır.

Disiplinlerarası ve uluslararası yaklaşımları olan edebiyat ve kültür çalışmaları, yorumu etkileyen ve biçimlendiren kavram ve yöntemlerin incelenmesi kadar, edebi ve kültürel metinlere ve ürünlere odaklanır. Bu yaklaşım bölümün genel eğitim amacını da yansıtmaktadır. Amaç yalnızca var olan bilgiyi aktarmak değil, edebi ve kültürel kavram ve yöntemlerin yeni bilgi biçimleri ve anlayış tarzları geliştirerek nasıl üretildikleri ve kullanıldıklarını sorgulamaktır.

Bu nedenle yüksek lisans programı çeşitli kuramsal, felsefi, kültürel ve disiplinlerarası unsurla birlikte edebiyata odaklanır. Eleştirel çerçeve sürekli geliştiği ve değiştiği için kavram ve yöntemler de sürekli değişmektedir. Sunulan dersler bölümün araştırma alanlarını yansıttığı için programın ilgi alanı geniş olduğu kadar derindir de. Dersler eleştirel düşünme ve incelemedeki en çağdaş ve disiplinlerarası yaklaşımlarla bağlantılı olarak başlıca ondokuzuncu, yirminci ve yirmibirinci yüzyılların edebi, kültürel ve kuramsal çalışmalarına odaklanır.

Program öğrencilere üç ilgi alanı sunar:

 

  1. Edebiyat

“Edebiyat” terimi geleneksel olarak şiir, roman, tiyatro olarak tanımlanan türlerle sınırlanmıştır, ancak yirminci yüzyılda edebiyat kuramı ve eleştirisi türlerle ilgili sınıflandırmaları (örneğin, şiir ve şarkı, tiyatro, performans ve sinema uyarlamaları, kurmaca ve kurmaca olmayan roman ya da konuşma ve yazı arasındaki sınırları) sorgulamaya başlamıştır.  Bunun sonucunda çağdaş edebiyat anlayışı, edebi metinlerin kavramsal, yazılı, işitsel, görsel her türlü ifade biçimini de kapsayacak şekilde disiplinlerarası yaklaşım ve yöntemler aracılığıyla incelenmesi ve yorumlanması haline dönüşmüştür. Kısacası, bir edebiyat yapıtı daha geniş kültürel bağlamlardan ve metinlerarası göndermelerden soyutlanamaz.

 

  1. Kültür Çalışmaları

Edebiyat çalışmaları, yukarıda belirtildiği gibi, birçok düzeyde kültür çalışmalarıyla iç içedir. Kültür Çalışmaları, 1950 ve 1960’lardan itibaren bilgi, ideoloji ve güç ilişkilerinin sosyal ve politik bağlamları belirlediği, disiplinlerarası araştırma konusu haline geldiği için geniş bir konu yelpazesi ve kuramsal bakış açılarını içermektedir. Genel olarak, inanç sistemleri, yapıları, gelenekler, adetler gibi ideolojik ve sosyal yapı ve uygulamaların, sanat, edebiyat, sinema, medya gibi alanlardan ekonomi, siyaset ve teknolojiye kadar olan alanların dil ve etkinliklerini eleştirel olarak inceler.

 

  1. Kuram ve Eleştiri

Programın üçüncü odağı edebiyat ve kültür araştırmalarındaki temel kavramlar ve yaklaşımlarla ilgilidir. Günümüzde “eleştiri”, geniş tanımıyla, metinlerin yorumlanması ve incelenmesi anlamına, “kuram” sözcüğü ise iki anlama gelmektedir: bir yanda, okuma, yorumlama ve anlam çıkarma sürecinde rol oynayan temel dayanakları; diğer yanda da, yöntemsel düşünme ya da felsefi  varsayımların geçerliliğini, yararını ve sınırlarını sorgulamayı kasteder. İnsanın kendi bilgi ve düşünce temellerini ve yoruma yaklaşımlarını bilinçli olarak sorgulaması eleştirel düşünme ve incelemenin esas dayanak noktasıdır ve bu nedenle programın ayrılmaz bir parçasıdır.